ССМ Буйруктары

«Тамеки жана никотинди тартууга (керектѳѳгѳ), анын ичинде суу түтүктѳрүн (кальянды), тамекини ысытуучу системаларды жана башка тамеки чегүү буюмдарын пайдалануу менен, ошондой эле НЖЭС (анын ичинде электрондук сигареталарды) пайдаланууга тыюу салган белгиге карата талаптарды жана аны жайгаштыруунун тартибин бекитүү жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигинин Буйругу 2022-жылдын 20-январы, №57

Тиркеме «Тамекини жана никотинди тартууга (керектөөгө) тыюу салган белги аны жайгаштыруунун тартиби жөнүндө талаптар»

«Тамекинин зыянын кабарлаган тамеки заттарынын кутусундагы жана кабындагы сүрѳттүү медициналык эскертүүлѳр жана аларды жасалгалоо эрежелери жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигинин Буйругу 2008-жылдын 19-августу, №425

Приказ Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики «О запрещении курения в лечебно-профилактических организациях» от 12 апреля 2005 года № 139

«Тамеки заттарынын уулуу ингредиенттери жана тамеки түтүнүн түзүүчүлѳр жѳнундѳ» Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигинин Буйругу 2008-жылдын 19-августу, №426

«Тамеки заттарын сатуучу жерлерге илүү үчүн тамекинин зыяны жѳнүндѳгү медициналык эскертүүлѳр тууралуу» Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигинин Буйругу 2008-жылдын 19-августу, №427

«Тамеки заттарынын кабыны жана маркировкасына карата талаптар жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо Министирлигинин Буйругу 2007-жылдын 29-октябры, №376